logo mixankova
Hledání

Odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy

 Výměna / vrácení zboží

Chcete-li zakoupené zboží vyměnit nebo vrátit, vyplňte, prosím, níže uvedený formulář a pošlete jej společně se zbožím na naší adresu.
Pokud si nemůžete tento formulář vytisknout, napište informaci k reklamaci zboží přímo na kopii faktury.


Formulář pro výměnu zboží naleznete
zde

Formulár pro vrácení zboží naleznete
zde

 
1.              Prodávající tímto výslovně upozorňuje na právo Spotřebitele odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a)     kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží,
b)     smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo
c)     smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží.
 
Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.
 
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.
 
2.              Odstoupit od Kupní smlouvy lze osobně na adrese: Iva Mixánková, spodní prádlo, Turnov, Antonína Dvořáka 299, PSČ 511 01, anebo zasláním odstoupení od smlouvy na tuto adresu přepravní službou.
3.              Kupující, který  je Spotřebitelem, však nemůže takto ve smyslu článku XI. odstoupit mimo jiné od Kupní smlouvy, jejímž předmětem byla dodávka Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro Kupujícího,
4.              Kupující je povinen bezodkladně oznámit Prodávající, že odstupuje od Kupní smlouvy. Oznámení musí být odesláno Prodávající ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí Předmětu prodeje Kupujícím.
5.              V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávající Předmět prodeje ve stavu, v jakém jej převzal, tedy v původním obalu a nepoužitý a nepoškozený společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací a s případnými dárky, které Kupující obdržel spolu s Předmětem prodeje. Vrácení Předmětu prodeje zajišťuje Kupující jeho odesláním na adresu: Iva Mixánková, spodní prádlo, Turnov, Antonína Dvořáka 299, PSČ 511 01, nebo jeho předáním osobně tamtéž.
6.              Veškeré náklady související s vrácením Předmětu prodeje Prodávající nese Kupující. Přijetí zásilky na účet Prodávající je Prodávající oprávněna odmítnout.
7.              Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou Kupní cenu zpět na účet, z něhož byla realizována platba platební kartou, nebo na účet uvedený Kupujícím, nebo poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího.  Prodávající může Kupujícímu vrátit Kupní cenu též v hotovosti v případě, že je Předmět prodeje vrácen jeho předáním v provozovně Prodávající. Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, ne však dříve, než mu Kupující Předmět prodeje předá nebo prokáže, že Předmět prodeje odeslal. Nestanoví-li zákon jinak, bude v případě vrácení poškozeného či nekompletního Předmětu prodeje nebo v případě existence pohledávek Prodávající vůči Kupujícímu vracená Kupní cena přiměřeně ponížena (zápočet částky odpovídající snížené hodnotě vraceného poškozeného či nekompletního Předmětu prodeje, resp. zápočet pohledávky Prodávající). 

 

 

Provozovatel: Iva Mixánková, Ohrazenice 154, Turnov   IČO: 72794551