logo mixankova
Hledání
Obchodní podmínky
 
I. Základní ustanovení
 
1.              Tyto obchodní podmínky (dále též jen "Podmínky" nebo jen "OP") platí pro nákup Zboží v Internetovém obchodě (e-shopu) www.prodej-pradlo.cz, který nabízí k prodeji široký sortiment spodního prádla a plavek českých i zahraničních výrobců. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávající – Iva Mixánková, spodní prádlo, IČO: 727 94 551, DIČ: CZ6354300854, sídlem Ohrazenice, Ohrazenice 154, PSČ 511 01, telefon: +420 481 311 667, e-mailová adresa pro doručování elektronické pošty: spodnipradlo@prodej-pradlo.cz, (dále též jen "Prodávající")  a daného Kupujícího.
2.              Provozovatelem Internetového obchodu je Prodávající.
3.              Prodávající prohlašuje, že všechny informace uvedené na tomto serveru (Internetovém obchodě) jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
4.              Tyto Podmínky platí pro objednávání Zboží prostřednictvím Internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávající a Kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.
5.              Komunikace s Kupujícím probíhá elektronicky e-mailem, poštou nebo telefonicky.
6.              Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou pro Kupujícího podrobně popsány prostřednictvím portálu Internetového obchodu přímo v průběhu objednávání Zboží. Před dokončením objednávky má Kupující vždy možnost vrátit se o krok zpět a opravit chybu vzniklou při realizaci objednávky, zejm. upravit množství objednávaného Zboží či přidat další výrobek. Celá objednávka bude následně automaticky aktualizována.
 
II. Vymezení základních pojmů
 
"Internetový obchod" je server na adrese www.prodej-pradlo.cz, prostřednictvím něhož je zajišťován nákup a prodej Zboží Prodávající.
"Zboží" je movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodu, zejména spodní prádla a plavky a další textilní výrobky a doplňky. Každá movitá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a objednacím číslem a je vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je ilustrační s tím, že zejména nezohledňuje všechny barevné či velikostní varianty, v nichž je Zboží v Internetovém obchodě nabízeno. U každého Zboží je uvedená rovněž jeho specifikace a užitné vlastnosti, popřípadě též barevné a velikostní provedení a další parametry a vlastnosti Zboží. V případě skladové nedostupnosti Zboží, ohledně něhož byla uzavřena Kupní smlouva, Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy, objednávku odmítne. S výjimkou (i) odmítnutí objednávky Prodávajícím nebo (ii) vyprodání zásob dodá Prodávající Kupujícímu Zboží v rozsahu drobných dodatků či odchylek, které podstatně nemění podmínky nabídky, zaslané s objednávkou.
"Kupující" je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitel nebo Podnikatel. 
"Podnikatel" je Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 
"Spotřebitel" je Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.
"Kupní smlouva" je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Na základě  Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu vybraný Předmět prodeje a umožní mu nabýt vlastnické právo k Předmětu prodeje a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "občanský zákoník" nebo jen "zákon"), a to zejména ustanoveními § 1810 a násl. a § 2079 a násl. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Podnikatelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 2079 a násl.
"Předmět prodeje" je Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy. 
"Kupní cena" je peněžní částka, která je úplatou za prodej Zboží a která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy. 
"Náklady na odeslání" je peněžní částka, která je úplatou za odeslání Zboží (doprava, poštovné, balné) do Místa plnění, ve výši uvedené v aktuálním sazebníku Nákladů na odeslání. V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady za navrácení zboží.
"Místo plnění" je místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje.
 
III. Sdělení před uzavřením smlouvy
 
1.              Prodávající tímto výslovně sděluje Kupujícímu, že
a)              náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případů smluvní přepravy),
b)              Kupní ceny Zboží jsou v Internetovém obchodu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně Náklady na odeslání Zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru na adrese: Iva Mixánková, spodní prádlo, Turnov, Antonína Dvořáka 299, PSČ 511 01 je náklad 0,- Kč,
c)              v případě, že Kupujícím je Spotřebitel, má takový Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která zásadně běží ode dne převzetí Zboží Kupujícím, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávající, příp. může využít formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy na internetových stránkách Internetového obchodu, bližší informace k možnosti odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy jsou uvedeny v článku XI. těchto Podmínek,
d)              v případě odstoupení od Kupní smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o Kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
e)              Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část Kupní ceny v případě odstoupení od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
 
2.              Další informace pro Kupujícího:
a)              Přijetí nabídky Kupujícím s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. 
b)              Potvrzení obsahu Kupní smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. 
c)              Převzetí nevyžádaného plnění Kupujícím neznamená přijetí nabídky.
d)              Kupní smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.
e)              Vzájemné spory mezi Prodávající a Kupujícím řeší obecné soudy. 
 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce, www.coi.cz. Bližší informace o České obchodní inspekci jsou uvedeny v zákoně číslo 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
 
IV. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
 
1.              Objednávka je přijetím nabídky na uzavření Kupní smlouvy. Kupující je Prodávající o přijetí objednávky automaticky informován (potvrzením) elektronickou poštou. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za přijetí nabídky i v případě, že Kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněna žádat Kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně.
2.              Kupní smlouva je, s výjimkou dále uvedenou, uzavřena řádným učiněním závazné objednávky ve formě interaktivního vyplnění závazné objednávky, obsahující zejména identifikační údaje Kupujícího, druh Zboží, velikost Zboží, materiálovou variantu Zboží, Místo plnění, kupní cenu Zboží a souhlas s těmito podmínkami a odesláním vyplněné objednávky prostřednictvím internetových stránek www.prodej-pradlo.cz.
3.              Kupní smlouvu lze rovněž uzavřít pouze prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Kupujícím a Prodávající. Pro uzavírání Kupní smlouvy dle předchozí věty platí ostatní ustanovení tohoto článku Podmínek obdobně.
4.              Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Předmět prodeje, který je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že Předmět prodeje převezme a zaplatí Prodávající Kupní cenu.
5.              Nestanoví-li občanský zákoník jinak, platí, že vyjde-li po uzavření Kupní smlouvy najevo, že dodání Předmětu prodeje není možné, neboť Předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy Předmět prodeje není skladem, takže poskytnutí plnění je pro Prodávající nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě, je Prodávající oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy.
6.              Podmínkou nákupu v Internetovém obchodě je akceptace těchto Podmínek Internetového obchodu, jež jsou nedílnou součástí nabídky Prodávající k uzavření Kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil, že s nimi souhlasí a výslovně je přijímá.
7.              Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží, jež je v obchodní nabídce Prodávající, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj.
8.              Prodávající Kupujícímu odevzdá Předmět prodeje, jakož i doklady, které se k němu vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k Předmětu prodeje v souladu s Kupní smlouvou.
 
V. Ceny Zboží
 
1.              Ceny u Zboží v Internetovém obchodě jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen Zboží a to i bez předchozího písemného či jiným způsobem vydaného oznámení.
2.              Cena Předmětu prodeje nemůže být jednostranně změněna. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít Kupní smlouvu z důvodu špatně uvedených cen (např. systém vygeneruje nulové ceny nebo ceny neobvyklé).
3.              V případě, že nastane situace, že by se výrazným způsobem změnila cena Zboží u dodavatele Prodávající, může Prodávající odstoupit od Kupní smlouvy. V takovém případě bude Prodávající neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 
VI. Dodací podmínky
 
1.              Prodávající splní povinnost odevzdat Předmět prodeje Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s Předmětem prodeje v Místě plnění a včas mu to oznámí.
2.              Má-li Prodávající Předmět prodeje odeslat, odevzdá Předmět Kupujícímu – Podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá Kupujícímu – Spotřebiteli až, jakmile mu Předmět prodeje předá dopravce.
3.              Prodávající odevzdá Kupujícímu Předmět prodeje v ujednaném množství, jakosti a provedení.
4.              Není-li ujednáno, jak má být Předmět prodeje zabalen, zabalí Prodávající Předmět prodeje podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu prodeje a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající Předmět prodeje pro přepravu.
5.              Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít. Pokud Kupující řádně dodaný Předmět prodeje nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré Náklady na odeslání. 
6.              Veškeré nabízené Zboží je skladem na prodejně Prodávající, případně na centrálním skladě. Předběžný termín odeslání Předmětu prodeje bude každému Kupujícímu sdělen automaticky elektronickou poštou. Předmět prodeje, který je přímo na prodejně Prodávající bude odeslán druhý pracovní den po potvrzení objednávky. Předmět prodeje, který je na centrálním skladě Prodávající bude expedován nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů. V případě, že Předmět prodeje není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do třiceti (30) pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto Prodávající Kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání Předmětu prodeje nebo nabídne Kupujícímu jiné Zboží, srovnatelné s původním Předmětem prodeje. Nepředá-li Prodávající Předmět prodeje do třiceti (30) pracovních dnů, má Kupující také právo od Kupní smlouvy odstoupit.
7.              Kupující je při přebírání Předmětu prodeje od dopravce provádějícího přepravu Předmětu prodeje do Místa plnění povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a je povinen Prodávající neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět prodeje nepřevzal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Nestanoví-li zákon jinak, Prodávající je oprávněna dodat Kupujícímu náhradní plnění do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující Předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou Předmětu prodeje Kupující zjistí, že Předmět prodeje je poškozen  a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávající, jinak odpovídá za škodu, která Prodávající vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V  takovém případě jsou nároky Kupujícího řešeny v reklamačním řízení.
8.              Informace ke způsobu dodání Předmětu prodeje:
-      Osobní odběr:
Předmět prodeje může převzít Kupující v provozovně Prodávající na adrese: Iva Mixánková, spodní prádlo, Turnov, Antonína Dvořáka 299, PSČ 511 01.
-      Zasílání přepravní službou – ČR: Předmět prodeje je možno Kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Náklady odeslání se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky, zveřejněného na internetových stránkách www.prodej-pradlo.cz v záložce Poštovné a jeho hrazení.
 
 
VII. Přechod nebezpečí  škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva k Předmětu prodeje, výhrada vlastnictví
 
1.              Nebezpečí  škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávající na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou Předmět prodeje nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět prodeje nebo jinak dodaný Předmět prodeje nepřevzal. Má-li Kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění.
2.              Vlastnické  právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávající na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím nebo v okamžiku úplného zaplacení Kupní ceny, a to dle toho, která z uvedených skutečností nastane později. 
 
VIII. Kupní cena, platební podmínky a slevy
 
1.              Kupující  se zavazuje zaplatit Prodávající sjednanou Kupní cenu a Náklady na odeslání, a to buď platbou předem (platební kartou), nebo platbou při převzetí Předmětu prodeje (na dobírku). Kupující si volí způsob placení Kupní ceny při uzavírání Kupní smlouvy. Nestanoví-li zákon jinak, Prodávající si však vyhrazuje právo odmítnout bez zbytečného odkladu objednávku v případě, kdy je Prodávající oprávněna požadovat zaplacení Kupní ceny nebo zálohy na Kupní cenu předem, a to zejména v případě, že Předmět prodeje tvoří větší množství Zboží nebo Zboží vyšší hodnoty. Náklady na odeslání jsou splatné spolu s Kupní cenou a stejným způsobem. Kupující obdrží daňový doklad s vyúčtováním Kupní ceny a Nákladů na odeslání spolu s Předmětem prodeje. Před odesláním objednávky bude Kupující prostřednictvím portálu Internetového obchodu obeznámen s kompletní specifikací částky Kupní ceny, včetně uvedení zejm. ceny zboží, DPH, ceny včelně DPH, veškerých poplatků, nákladů na dopravu či jakýchkoli jiných souvisejících nákladů. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že byl s kompletní specifikací částky Kupní ceny obeznámen.
2.              V případě, že Kupujícím je placena Kupní cena, resp. záloha na Kupní cenu a Náklady na odeslání předem, provádí Kupující platbu platební kartou. Kupní cena, resp. záloha na Kupní cenu a Náklady na odeslání se považují za zaplacené v okamžiku, kdy je příslušná finanční částka připsána na bankovní účet Prodávající. Pokud nejsou Kupní cena, resp. záloha na Kupní cenu a Náklady na odeslání zaplaceny do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla uzavřena Kupní smlouva, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit. Při placení Kupní ceny, resp. zálohy na Kupní cenu a Nákladů na odeslání předem je Předmět prodeje dodán až poté, kdy jsou Kupní cena, resp. záloha na Kupní cenu a Náklady na odeslání v plné výši zaplaceny Kupujícím. 
3.              Pokud jsou Kupní  cena a Náklady na odeslání placeny při převzetí Předmětu prodeje, je Kupující povinen uhradit Kupní cenu a Náklady na odeslání v hotovosti nebo platební kartou (je-li dopravce vybaven zařízením pro přijímání plateb platební kartou) dopravci zajišťujícímu přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu a Náklady na odeslání při převzetí Předmětu prodeje, může Prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího odmítnout předat Předmět prodeje Kupujícímu a Prodávající je oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávající Náklady na odeslání ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebyl Předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení Kupní ceny a/nebo Nákladů na odeslání. 
4.              Prodávající  může při prodeji Zboží nabízet Zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou je Zboží běžně nabízeno. Prodávající dále může nabízet za nižší než běžnou cenu též Zboží jen určitých parametrů, velikostí, barev či užitných vlastností. U Zboží, na něž je poskytována sleva, je výslovně uvedena cena Zboží před slevou a cena Zboží po slevě. Prodávající  dodává Zboží za nižší cenu jen do vyprodání  skladových zásob tohoto Zboží. V případě, že po uzavření Kupní smlouvy vyjde najevo, že Předmět prodeje není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je Prodávající oprávněna odmítnout objednávku, případně oznámit tuto skutečnost Kupujícímu s tím, že v případě, že Kupující nemá zájem o dodání Předmětu prodeje za běžnou cenu, mají Kupující i Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy. 
5.              Pro případ odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího nese Kupující náklady za navrácení Předmětu prodeje.
6.              V případě odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které Prodávající od Kupujícího na základě smlouvy přijal, snížené případně o adekvátní částku odpovídající opotřebení Zboží.
 
 IX. Užívání a údržba Zboží
 
1.              Při výběru Zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídaly potřebám uživatele Zboží. Kupující před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování Zboží. Pouze Zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití Zboží.
2.              V případě, že je způsob užívání Předmětu prodeje stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Předmětu prodeje seznámit. 
3.              Po celou dobu užívání zakoupeného Zboží je nutné věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto Zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu. Vliv prostředí a okolnosti užívání, které mohou snižovat životnost Zboží a Prodávající za ně nemůže nést odpovědnost, stejně jako nevhodně zvolená velikost Zboží, nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu, nemůže být důvodem k reklamaci.
4.              Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu Zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba Zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. Životnost Zboží a oděvních součástí je ovlivněna způsobem jejich užívání a údržby. Při údržbě Zboží je třeba dodržovat vhodné postupy dle symbolů uvedených na vnitřní etiketě Zboží. Při intenzivním či nevhodném užívání nebo nedostatečné či nesprávné údržbě nemusí životnost Zboží dosáhnout záruční doby a může dojít k poškození či zničení Zboží běžným opotřebením (jako např. častým nošením, praním, sušením a žehlením).
5.              Za vadu Zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) Zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je Zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození vnějším vlivem nebo jiného nesprávného zásahu Kupujícího či třetí osoby.
 
 
X. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace, reklamační podmínky – Reklamační řád
 
1.              Prodávající  odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud je Kupující Podnikatelem, a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, pokud je Kupující Spotřebitelem, a dále dle pravidel stanovených v Kupní smlouvě.
2.              Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Předmětu prodeje. 
 
Odpovědnost za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem
3.              Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět prodeje je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Předmět prodeje má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávající popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. V případě, že Předmět prodeje při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Předmět prodeje uvedla do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Předmětu prodeje, nebo jeho opravou, případně aby Prodávající poskytla Kupujícímu přiměřenou slevu z Kupní ceny; v případě podstatného porušení smlouvy má Kupující též právo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou Kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí Předmětu prodeje, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí Kupujícím, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud Prodávající neprokáže opak.
4.              Prodávající poskytuje na Zboží záruku v délce trvání dvacet čtyři (24) měsíců, pokud není na Zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet od odevzdání Zboží Kupujícímu; bylo-li Zboží podle Kupní smlouvy odesláno, běží od dojití Zboží do místa plnění.  Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl Kupující povinen Zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást Předmětu prodeje.
5.              Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má Kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinna reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku. V případě vady odstranitelné má Kupující právo na výměnu Zboží nebo pro případ podstatného porušení smlouvy též na odstoupení od Kupní smlouvy, pokud
a)     reklamace nebyla vyřízena do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace, nebo
b)     nestanoví-li zákon jinak, Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad Předmět prodeje řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí Předmět prodeje tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady.
6.              Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby Předmět prodeje byl řádně užíván jako výrobek bez vady, má Kupující, nestanoví-li zákon jinak, právo požadovat výměnu výrobku za nový nebo odstoupit od Kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
 
Odpovědnost za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Podnikatelem
7.              Prodávající  poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu prodeje, tedy zavazuje se, že Předmět prodeje bude po dobu trvání záruční  doby způsobilý k použití k obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí dvanáct (12) měsíců a běží ode dne dodání Předmětu prodeje. Pokud je však na Předmětu prodeje nebo na jeho obalu vyznačena odlišná délka záruční doby, popřípadě doba trvanlivosti nebo použitelnosti Předmětu prodeje, platí tato doba. 
8.              V ostatním upravuje práva a povinnosti Prodávající a Kupujícího, především pak nároky Kupujícího z vad Předmětu prodeje, ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku. Lhůta k vyřízení reklamace dle ustanovení odst. 8.5. Obchodních podmínek se považuje za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Kupující může uplatnit nárok na slevu z Kupní ceny nebo pro případ podstatného porušení smlouvy odstoupit od Kupní smlouvy až po uplynutí této lhůty. 
 
Společná ustanovení
9.              Reklamaci lze uplatnit na adrese: Iva Mixánková, spodní prádlo, Turnov, Antonína Dvořáka 299, PSČ 511 01, a to buď osobně, nebo zasláním reklamačního listu přepravní službou. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
10.           Při uplatňování reklamace zasláním přepravní službou použijte reklamační list, který zašlete spolu s reklamovaným Zboží na adresu: Iva Mixánková, spodní prádlo, Turnov, Antonína Dvořáka 299, PSČ 511 01.
11.           Pro dotazy týkající se reklamací (nikoliv výměny nebo vrácení zboží), používejte tento email: reklamace@prodej-pradlo.cz.
12.           K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí Předmětu prodeje, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotný Předmět prodeje v kompletním stavu, vyčištěný, zbavený všech nečistot a hygienicky nezávadný a označit reklamovanou vadu Předmětu prodeje. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení Zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění). Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí Předmětu prodeje se Kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.
13.           Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení.
14.           Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z Kupní ceny, nelze uplatnit reklamaci.
15.           Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností Zboží, z neodborného používání Zboží či chybné manipulace se Zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
16.           Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít Předmět plnění k reklamaci.
17.           Kupující  je povinen po vyřízení reklamace Předmět prodeje převzít. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že pro případ prodlení Kupujícího s převzetím Předmětu prodeje, je povinen Kupující nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Předmětu prodeje, a to v paušální částce 50,- Kč za každý den prodlení. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že v případě prodlení Kupujícího s převzetím Předmětu prodeje po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn a zmocněn jménem Kupujícího zajistit likvidaci Předmětu prodeje.  
18.           Požaduje-li Kupující, který je v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, jeho opětovné odeslání, pak je Prodávající  povinen odeslat Předmět prodeje Kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany Kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.
 
XI. Odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy
 
1.              Prodávající tímto výslovně upozorňuje na právo Spotřebitele odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a)     kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží,
b)     smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo
c)     smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží.
Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.
2.              Odstoupit od Kupní smlouvy lze osobně na adrese: Iva Mixánková, spodní prádlo, Turnov, Antonína Dvořáka 299, PSČ 511 01, anebo zasláním odstoupení od smlouvy na tuto adresu přepravní službou.
3.              Kupující, který  je Spotřebitelem, však nemůže takto ve smyslu článku XI. odstoupit mimo jiné od Kupní smlouvy, jejímž předmětem byla dodávka Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro Kupujícího,
4.              Kupující je povinen bezodkladně oznámit Prodávající, že odstupuje od Kupní smlouvy. Oznámení musí být odesláno Prodávající ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí Předmětu prodeje Kupujícím.
5.              V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávající Předmět prodeje ve stavu, v jakém jej převzal, tedy v původním obalu a nepoužitý a nepoškozený společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací a s případnými dárky, které Kupující obdržel spolu s Předmětem prodeje. Vrácení Předmětu prodeje zajišťuje Kupující jeho odesláním na adresu: Iva Mixánková, spodní prádlo, Turnov, Antonína Dvořáka 299, PSČ 511 01, nebo jeho předáním osobně tamtéž.
6.              Veškeré náklady související s vrácením Předmětu prodeje Prodávající nese Kupující. Přijetí zásilky na účet Prodávající je Prodávající oprávněna odmítnout.
7.              Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou Kupní cenu zpět na účet, z něhož byla realizována platba platební kartou, nebo na účet uvedený Kupujícím, nebo poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího.  Prodávající může Kupujícímu vrátit Kupní cenu též v hotovosti v případě, že je Předmět prodeje vrácen jeho předáním v provozovně Prodávající. Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, ne však dříve, než mu Kupující Předmět prodeje předá nebo prokáže, že Předmět prodeje odeslal. Nestanoví-li zákon jinak, bude v případě vrácení poškozeného či nekompletního Předmětu prodeje nebo v případě existence pohledávek Prodávající vůči Kupujícímu vracená Kupní cena přiměřeně ponížena (zápočet částky odpovídající snížené hodnotě vraceného poškozeného či nekompletního Předmětu prodeje, resp. zápočet pohledávky Prodávající).
 
 
XII.  Ochrana a zpracování osobních údajů
 
1.              Prodávající  zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně  pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněna pouze se souhlasem Kupujícího. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
2.              Odesláním objednávky vyslovuje Kupující souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,  (dále též jen "zákon o ochraně osobních údajů") v automatizovaně vedené databázi Prodávající jakožto správcem, případně zpracovatelem, se kterým Prodávající uzavře smlouvu, a to pro vzájemnou komunikaci včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu Kupujícího a Prodávající a pro obchodní a marketingové účely Prodávající, jakož i pro obchodní a marketingové účely jejích obchodních a marketingových partnerů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Kupující dobrovolně na dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně na adrese Prodávající odvolat. Jiným subjektům kromě Prodávající a jejím obchodním a marketingových partnerů nebudou osobní údaje Kupujícího zpřístupněny. Kupující má veškerá práva zaručená zákonem o ochraně osobních údajů, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tedy právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená. Dále má Kupující právo, jestliže zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se může Kupující se svým podnětem obrátit i přímo.
 
XIII. Závěrečná ustanovení
 
1.              V případě, že z Kupní smlouvy – popřípadě ze zákona – vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.
2.              Prodávající zajišťuje archivaci znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek, a to v elektronické podobě po dobu čtyř let ode dne uzavření Kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu v rámci uvedené lhůty znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.
3.              Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 01. 2014 a platí do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky včetně Nákladů na odeslání bez předchozího upozornění.
Provozovatel: Iva Mixánková, Ohrazenice 154, Turnov   IČO: 72794551